Swedish   Sve/Eng  British

Våra tjänster

"Hemkomst är det oväntade mötet med den välbekanta"

Vad är hemkomstcoaching & konsultation?

Hemkomstcoachning & konsultation är ett stödprogram för en utlandsstationerad anställd och hans/hennes familjemedlemmar som snart skall återvända till sitt hemland. Programmet genomförs som ett samarbete mellan Global Mobility Consulting AB (GMC) och företaget/organisationen.

Varför är hemkomstcoaching & konsultation viktig?

I den typ av coaching som GMC erbjuder är målet att så snart som möjligt efter ”expatriatens” och medföljandes hemkomst medverka till en snabb anpassning till det nya arbetet och till den sociala miljön i hemlandet. Interkulturell forskning visar att hemkomsten efter ett internationellt uppdrag inte är så enkel som den hemvändande förväntat sig. Inte sällan upplever de hemvändande sig som främlingar i sin egen hemmiljö. Många har svårigheter med att hantera de förändringar som inträffat i hemlandet under deras tid utomlands och att återupprätta tidigare viktiga sociala och affärsmässiga relationer/nätverk. Dessa svårigheter kan övervinnas och hemkomsten kan bli en mycket meningsfull och lärorik erfarenhet!

Hur kan GMC medverka till att underlätta och effektivisera hemkomstprocessen?

Den hemkomstcoaching & konsultation som GMC erbjuder innehåller två kärnmoduler:

 • Analys av de hemvändande personernas behov

  Cirka två månader innan flytten hem kontaktar GMC:s coach den anställde/medföljande per email där de hemvändande ombeds att svara på några frågor samt själva lyfta fram ämnen/frågeställningar som känns viktiga att ta upp inför återvändandet till hemlandet. Utifrån den information som GMC erhåller (som behandlas konfidentiellt) och som baserats på de hemvändandes individuella behov, beslutas om en tid för en hemkomstkonsultation några veckor efter återkomsten till hemlandet.

 • Hemkomstcoaching & konsultation

  En halv dags coaching/konsultation genomförs två till fyra veckor efter den anställdes och medföljandes återkomst till hemlandet. Innehållet i denna modul syftar till att:

  1. Summera och strukturera erfarenheter som utlandsvistelsen inneburit för den anställde och medföljande.
  2. Identifiera personliga och yrkesmässiga förändringar som har uppstått under utlandsvistelsen och synliggöra hur dessa förändringar kan inverka på återanpassning till arbete och den sociala miljön i hemlandet.
  3. Identifiera relationer och familjeangelägenheter som kan påverka hemkomstprocessen.
  4. Hitta strategier som kan medverka till att minska den stress som många upplever i samband med återanpassningen till hemlandet.